மத்திய அரசின் கொள்கையின் படி எது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமாகும்

இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஸ்டார்ட் அப்  இந்தியா  திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு என்று பல சலுகைகள், அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், அப்போது எது ஸ்டார்ட் அப்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons