பெரும்பாலான தொழில்முனைவோர்கள் தொழிலை தொடங்கும் வயது 28 மற்றும் 29 : Xeler8 பகுப்பாய்வு

Xeler8  ஸ்டார்ட் அப் நிறுவன பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒப்பந்தம் சோர்ஸிங் நிறுவனமாகும். இங்நிருவனம் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவங்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டது. இதற்காக இ-காமர்ஸ், உணவு தொழில்நுட்பம், fintech,

Read more
Show Buttons
Hide Buttons