கிரீஷ் மாத்துருபூதம் ஆகிய நான், எப்படி Freshdesk-ஐ உலகளாவிய நிறுவனமாக உருவாக்கினேன்

பெங்களூரில்  நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்தது “Your Story” மற்றும் “Mobile Sparks”  இணைந்து நடத்திய ஆட்சேர்ப்புக் கூட்டம். அதில் Orangescape, Ventuno Tech, Oyo rooms, FreshDesk போன்ற  நிறுவனங்கள்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons