மதுரையில் ‘ஸ்டார்ட் அப் பயணம்’ (Startup Payanam) நிகழ்ச்சி : ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் தொழில்முனைவு அனுபவத்தை பெறுவதற்கான தொழில்முனைவோர்களின் பயணம்

மதுரையில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் மதிப்புமிக்க தொழில்முனைவு அனுபவத்தை பெறுவதற்காக ‘ஸ்டார்ட் அப் பயணம்’ (Startup Payanam) என்ற பேருந்து பயண நிகழ்ச்சி வருகிற ஜூலை 9 ஆம் தேதி

Read more
Show Buttons
Hide Buttons