ஏற்றுமதியை ஊக்கப்படுத்தும் EXPORT PROMOTION COUNCIL

ஏற்றுமதியை அதிகப்படுத்துவதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும் மத்திய அரசால் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கழகம் (Export Promotion Council) உருவாக்கப்பட்டது. ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு தகுந்தாற் போல் தனித்தனியான ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கழகங்கள்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons