வாழை விவசாயி மற்றும்தொழில்முனைவோர்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனைகளை வழங்கும் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம், திருச்சிராப்பள்ளி ( National Research Centre for Banana, Trichy )

        உலகத்தில் பல நாடுகளில் வாழை முக்கியமான பயிராக உள்ளது. உலக அளவில் வாழை உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது .

Read more
Show Buttons
Hide Buttons