உங்கள் தொழிலை வெற்றிகரமாக நடத்த FRED DELUCA (Founder of Subway Restaurants)-ன் 15 அறிவுரைகள்

40000 த்திற்கும் மேற்பட்ட  உலகின் மிகப் பெரிய சங்கிலி தொடர் உணவகத்தை (World’s Largest restaurant chain) கொண்டுள்ளது Subway Restaurants (சப்வே) Subway Restaurants—ஐ தொடங்கியவர்

Read more

SUBWAY Sandwich Restaurants-உலகின் மிகப் பெரிய சங்கிலி தொடர் உணவகம் வெற்றியடைந்த கதை

40000 த்திற்கும் மேற்பட்ட  உலகின் மிகப் பெரிய சங்கிலி தொடர் உணவகத்தை (World’s Largest restaurant chain) கொண்டுள்ளது Subway Restaurants (சப்வே) .2012-ல் இந்த நிறுவனம்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons