நல்லி குப்புசாமி செட்டியாரின் (Nalli Silks) நிர்வாகவியல் விதிகள்

             வெற்றியின் அடிப்படை  நிர்வாகவியல்  அம்சங்கள் என்ற தலைப்பில் சென்னை எலும்பூரில் உள்ள Indian Institute Of Planing And Management   என்ற நிர்வாகவியல் கல்லூரி M.B.A 

Read more
Show Buttons
Hide Buttons