மிகவும் மரியாதைக்குரிய உயர் அதிகாரிகள் செய்யும் 20 விஷயங்கள்

நாம் மிகவும் உயர்வான இடத்தை அடைந்த பிறகு நிச்சயம் கீழ் உள்ள செயல்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். நாம் பிறரால் மதிக்கப்பட வேண்டுமென்றால் இந்த விசயங்களை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்.

Read more

தொழில்முனைவோர்களின் தலைமை பண்புகள் ( 9Cs Leadership Characteristics )

     ஒவ்வொரு தொழில்முனைவோரும்(Entrepreneur) சிறந்த தலைவர்களை போல் செயல்படுவது அவசியமாகும். தலைவர்களுக்கு(Leader) உள்ள பொதுவான தலைமைப் பண்புகள்(Leadership Characteristics )  தொழில் முனைவோர்களுக்கு தேவைபடுகின்றன. தலைவர்களின் பொதுவான

Read more
Show Buttons
Hide Buttons