ஏற்றுமதி, இறக்குமதியில் Freight Forwarder மற்றும் Clearing Agent ஆகியோருக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

ஏற்றுமதி மற்றும்  இறக்குமதி தொழிலில் பொருட்களை கப்பலில் ஏற்றுதல், சுங்க விதிகளை நிறைவு செய்தல், அனைத்துவிதமான ஆவணங்களை சுங்க துறையிலிருந்து பெற்றுத்தருதல், இறக்குமதி வரிகளை சுங்கத்துரையினரிடம் செலுத்துவதற்கு

Read more
Show Buttons
Hide Buttons