ரசனையெனும் ஒரு புள்ளியில் : Gillette ன் சவரக்கத்தி சிந்தனை தோற்றம்

1850களில் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுக்கு 11 வயது சிறுமி ஒருத்தி மடல் ஒன்றை வரைந்தாள். அது இப்படி ஆரம்பித்தது : “மதிப்புக்குரிய ஆப்ரகாம் லிங்கன் (Abraham Lincoln) அவர்களே. நீங்கள்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons