உலகின் முதல்10 பெரிய உற்பத்தியாளர்கள் நாடுகளில் இந்தியா 6 வது இடம் : UNIDO 2015 report

உலகின் முதல் 10 பெரிய உற்பத்தியாளர்கள் நாடுகளில் இந்தியா 6 வது  இடத்தை பிடித்துள்ளது. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இது

Read more
Show Buttons
Hide Buttons